Skip to content

บริษัท ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

Pinyo international law

บริษัท ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด ก่อตั้งโดย คุณวรัทยา ภิญโญ กรรมการ เพื่อเป็นสำนักงานกฎหมายเพียบพร้อมด้วยนักกฎหมายวิชาชีพรับว่าความด้วยความรอบรู้ในสายงาน ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นประโยชน์ของลูกความเป็นสำคัญ

ด้วยประสบการณ์ของคุณวรัทยา ภิญโญ กรรมการ ด้วยความมุ่งมั่นจึงทำให้บริษัท ภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งบรรดาลูกความเก่าและใหม่รวมถึงผู้ที่มาใช้บริการต่างมีความพอใจในการให้บริการวิชาชีพ และได้แนะนำลูกค้าใหม่ๆ ให้จนทำให้สำนักงานกฎหมายภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เติบโตอย่างรวดเร็ว แม้สำนักงานกฎหมายภิญโญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จะมีลูกความบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่เราก็ให้บริการกับลูกความของเราทุกประเภทด้วยคุณภาพในระดับเดียวกัน เราถือว่าลูกความทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ 

หลักการทำงานและแนวคิด

เราเน้นการทำงานให้เกิดผลสำเร็จกับลูกความเป็นสำคัญ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกความมากที่สุด ด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย โดยมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามความประสงค์ของลูกความ ทั้งนี้เราจะให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ให้เกิดประโยชน์แก่ลูกความของเราอย่างตรงไปตรงมา

สำหรับการคิดอัตราค่าบริการวิชาชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆ

เราจะพิจารณาถึงความยากง่ายและทุนทรัพย์ของคดี จึงจะเสนอราคาบริการวิชาชีพเพื่อให้ลูกความตัดสินใจ และได้รับอนุมัติจากลูกความก่อนเสมอ โดยไม่มีการเรียกค่าวิชาชีพหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งลูกความจะต้องรับผิดชอบตามทุนทรัพย์ในการฟ้องคดี

บริการด้านกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ได้แก่ กฎหมายทั่วไป แพ่งและอาญา บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ดิน ครอบครัว มรดก บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การเงิน การธนาคาร นิติกรรม สัญญา ติดตามทวงถามหนี้สิน ฟื้นฟูกิจการ ก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม แรงงาน การค้าและขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษีอากร การปกครองและกฎหมายมหาชน กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว เป็นต้น

อรรถคดี ว่าความ แก้ต่าง

ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท ในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

อนุญาโตตุลาการ

ดำเนินกระบวนพิจารณาในการอนุญาโตตุลาการ

บริการในด้านอื่นๆ

 • บริการรับรองเอกสาร
 • การร่างและตรวจนิติกรรมสัญญา
 • พระราชบัญญัติอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
 • กฎหมายธุรกิจและการลงทุน
 • มรดกและกฎหมายครอบครัว
 • สัญญาการค้าระหว่างประเทศ
 • งานว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ
 • งานบังคับคดี
 • การเจรจาต่อรอง งานเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • บริการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามกฎหมาย
 • บริการขอรับใบอนุญาตทุกประเภทตามกฎหมาย
 • อื่นๆ

บุคลากรหลักของเรา

สุธรรม เพ็ชรเกตุ

กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโส

วรัทยา ภิญโญ

ทนายความและกรรมการผู้จัดการ

ณิชชา เกตุแก้ว

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

พัชรณัฏฐ์ อร่ามวงษ์

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

กชมน ทองโชติ

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

วชิราภรณ์ สัมฤทธิ์

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

กฤษฎา กิจธุระวาณิช

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

อริสา อริยะปิติ

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

วริษฐา มาเอื้อย

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

ภัทราพร คุ้มทวีวุฒิ

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

เกริกพล อุตมะ

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

ภานุเดช แก้วมะณี

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

ฐิติมน ใบทองแท้

พนักงานธุรการ

จุฑามาศ ศรสาย

พนักงานธุรการ

พันธมิตรทางธุรกิจ

ต้องการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย? ต้องการทนายความ?

ติดต่อเรา

112/112 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150